Identiteit

De identiteit van de Hervormde gemeente Nieuwleusen

De Hervormde gemeente Nieuwleusen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Volgens de inzet van de kerkorde is de Protestantse Kerk (overeenkomstig haar belijden):

gestalte van de ene heilige algemene christelijke kerk die zich,

delend in de aan Israël geschonken verwachting,

uitstrekt naar het Koninkrijk van God.’

 

In het plaatselijk beleidsplan staan de identiteit en missie van onze gemeente als volgt geformuleerd:

”Wij zijn gemeente van Jezus Christus, die onze Heer en Heiland is.
Wij weten ons geroepen God en onze naaste te dienen.”

 

Korte geschiedenis en typering

Het dorp Nieuwleusen is een relatief jong dorp, ontstaan in de eerste helft van de 17e eeuw als gevolg van de toenmalige vervening van dit gebied. In die tijd ontstond een nederzetting die de naam ”Oosterveen” droeg. In deze nieuwe gemeenschap werd al spoedig een school gesticht, alsook een kerkelijke gemeente, zo blijkt zowel uit het oudst bekende doopboek, dat vanaf 1659 is bijgehouden en de oudste avondmaalsbeker, die het jaartal 1660 draagt.

Nieuwleusens eerste predikant, ds. Van Bercum, werd beroepen in 1663.

De gemeente beschikt over twee kerkgebouwen: de Grote Kerk (1829) en de Maranathakerk (1965).

De Hervormde gemeente Nieuwleusen draagt de kenmerken van een echte volkskerk, wortelend temidden van de Sallandse cultuur en volksaard, waar het zoeken naar en leven uit het collectieve en wat bindt een belangrijke factor vormt. Aangezien de gemeente enerzijds wortelt in de traditie van Schrift, kerk en belijdenis, maar anderzijds open wil staan naar de huidige tijd, laat zij zich mogelijk het beste typeren als ”open-confessioneel”.

Kenmerkend voor de gemeente is, dat de meeste van haar leden praktisch zijn ingesteld. Het ”doen” van het geloof staat voorop. Tegelijk wordt het zijn van een lerende gemeente en het woorden geven aan en delen van wat men gelooft, gevoeld als een belangrijke uitdaging.

 

Uitdaging en roeping voor de toekomst

Saamhorigheid is het centrale thema in het beleidsplan voor de periode 2014-2018.
Samen horen we naar Gods Woord, om daar in onderlinge gemeenschap ons leven naar te richten.
Centraal staat daarom het besef dat wij enkel kunnen blijven bij gemeenteopbouw via gezamenlijke geloofsopbouw.
Tegelijk ervaren wij dat dit bepaald niet eenvoudig is, en wij dit uit onszelf niet zomaar kunnen.
Een richtinggevend motto voor onze gemeente hierbij wordt gevormd door Johannes 2, het verhaal van de bruiloft te Kana.
We beseffen dat niet wij van water wijn kunnen maken, maar de Here Jezus wel.
Daarom is het onze roeping de vaten opnieuw met water te vullen en de Heer te bidden daar wijn uit te scheppen.

Wij slaan die weg in met verwachting en met het vertrouwen dat de trouw en goedheid van onze God en Heer onveranderd zijn en het fundament van alles is en blijve.

(bronnen: ”Saamhorigheid”, Beleidsplan 2014-2018 Hervormde Gemeente Nieuwleusen, en Ds. J. ter Steege, De kerke tot Oosterveen. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Nieuwleusen.)