Informatiebrief aan alle gemeenteleden van de Hervormde gemeente

Lieve gemeenteleden,
Nu het coronavirus ook in ons land zich verspreidt en onze samenleving in zijn greep neemt, heeft onze regering een aantal drastische maatregelen genomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beteugelen.  Wij beseffen en ervaren allemaal dat de afgekondigde maatregelen een grote inbreuk op ons normale leven en onze samenleving doet en her en der diep insnijden.

Tegelijk is er bij heel velen het besef dat wij er samen voor staan en dat er geen andere weg is dan met elkaar de aanbevelingen op te volgen in de hoop op betere tijden.

Zoals de maatregelen grote invloed hebben op ons persoonlijke en sociale leven, op ons werk en doen en laten, heeft het ook grote invloed op het kerkelijk leven.  Daar willen wij u in deze brief  iets over vertellen. Deze brief is niet meditatief bedoeld (daar hebben we gelukkig nog andere mogelijkheden en kanalen voor), maar wil u informeren over een aantal maatregelen en beslissingen die wij namen om enkele zaken tijdelijk anders te regelen en of niet te doen.

De zondagse kerkdiensten:

Met ingang van komende zondag zullen de kerkdiensten doorgang vinden, echter zonder publiek, dat wil zeggen zonder dat u/de gemeente daar lijfelijk bij aanwezig is.  Wij houden daarbij zowel voor de morgen- als voor de avonddiensten het rooster aan dat u achter op het Klankbord vindt: zelfde tijd, zelfde plaats, zelfde predikant als vermeld. Met de predikant zijn in de kerk een ouderling, een diaken, een organist/pianist en enkele mensen met een heldere zangstem aanwezig. De diensten zullen grotendeels hetzelfde patroon en dezelfde orde van dienst hebben als dat u gewend bent en wat ons vertrouwd is. Wij zullen voor de komende zondagen ook het leesrooster uit Exodus volgen, al zal in de prediking en zeker ook in onze gebeden de nood van deze tijd en van vele mensen op velerlei gebied meeklinken. Tegelijk willen wij in deze moeilijke periode ook de lofzang gaande houden.

Deze diensten kunt u allen thuis integraal en tegelijkertijd volgen op kerkomroep.nl of via de kerktelefoon.  U zoekt op kerkomroep.nl – de plaatsnaam Nieuwleusen invullen, de datum en het het kerkgebouw aanklikken en vervolgens het ikoontje luisteren.

Zo zijn we lijfelijk met weinigen, maar feitelijk met velen van de gemeente als gemeenschap in Christus verbonden.

Er is in deze diensten uiteraard geen kinderkerk, het project zal verder geen doorgang kunnen vinden en er zal in deze diensten geen collecte zijn.  Maar dat laatste kunt en zult u later vast en zeker een keer goedmaken!

Opgeschort

Tal van kerkelijke activiteiten zullen tot nader order worden opgeschort. Te noemen zijn alle catechisaties, kinderkerk/kindernevendienst, kringwerk, leerhuis, jongeren gesprekskring, toerusting en vergaderingen, koorrepetities en alles wat zich in de beide kerken afspeelt en geboden wordt.

Pastoraat/huisbezoek

Behalve in hoogstnoodzakelijke gevallen zullen hvd-dames, bezoekmedewerkers, ouderlingen en predikanten geen huisbezoeken afleggen.  Wat het nodige pastorale bezoekwerk betreft zullen de predikanten waar mogelijk contact zoeken en onderhouden via mail of telefoon.

Bij crisispastoraat zullen de predikanten zo nodig wel aan huis bezoeken, met de nodige voorzorgsmaatregelen. In de Hulstkampen, tehuizen elders en in het ziekenhuis zullen als regel in deze periode geen bezoeken worden gebracht in verband met besmettingsgevaar. Houdt u echter in deze tijd graag wel de predikanten van wel en wee op de hoogte.

Namen vacatures

Door alle perikelen en het vervallen van diensten is er de afgelopen tijd niet veel terecht gekomen van het doen van aanbevelingen en het noemen van namen voor de aanstaande kerkenraadsvacatures.  De periode waarbinnen dit kan verlengen wij tot maandag 6 april. U kunt uw aanbevelingen schriftelijk/ per mail sturen naar de scriba van de kerkenraad – zie verder het Klankbord. Het is voor de voortgang echt van belang dat u hier ook in deze tijd aan meewerkt!

Klokluiden

Op zondagmorgen zult u de komende tijd de kerkklokken niet horen luiden, dit om geen verwarring te stichten.  Wel kunt u op de woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken in ons dorp horen luiden, tezamen die met de klokken van talloze kerken in dorpen en steden. De Raad van kerken nam dit initiatief en wij voegen ons daar graag in. Klokken van troost en bemoediging in een tijd die voor heel velen anders, zwaar en moeilijk zal zijn en worden.

Bidden

Niet alleen de klokken luiden ter troost en bemoediging. Laten wij met en voor elkaar bidden voor de huidige nood in en van deze wereld. Voor de betoming van het onheil, voor genezing van mensen, voor moed in onzekerheden – ook over werk, banen, economische gevolgen. Bidden voor de overheid en alle werkers in het veld en in de gezondheidszorg. Bidden voor mensen die de eenzaamheid gevoelen, thuis de muren op zich af voelen komen, kwetsbare mensen die voor ziekte vrezen of daarmee geconfronteerd worden. Bidden tot God de Heer, van wie ook in deze tijd de zekerheid blijft dat Onze hulp is in de naam van de Here, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van en de mensen in zijn handen.

Op de hoogte

Op de hoogte kunt u blijven door de website te bezoeken kerkpleinnieuwleusen.nl ; voorts zal er elke week op vrijdag een nieuwe zondagsbrief verschijnen die op de website staat met mededelingen over de diensten, pastorale vermeldingen en alle praktische informatie.  Een nadrukkelijk verzoek om thuis wat extra exemplaren te printen en die her en der bij gemeenteleden en vooral ouderen in de bus te doen. En verder: zegt dit voort!

Ten slotte

Wij wensen u en jullie, -want voor schoolgangers en studerenden is het ook een rare en lastige tijd – in alle dingen veel sterkte toe en Gods zegen.  En laten we goed op elkaar letten – dat is in deze tijd een mooie zin en een belangrijk ding.

Voor de kerkenraad en met een hartelijke groet,

ds. Liekele Hoekstra

ds. Bart Trouwborst