Jeugdwerk

Al het gezamenlijk jeugdwerk wordt gecoördineerd door het Jeugdberaad, het gezamenlijk Hervormd-Gereformeerd orgaan voor het jeugdwerk. In het Jeugdberaad hebben alle jeugdouderlingen en het dagelijks bestuur  zitting. Het jeugdwerk is onderverdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit jeugdouderlingen en werkgroepleden. 

Het jeugdberaad: (leden en functies)
Kerkelijk jeugdwerker:
Vacant

Jeugdouderling Hervormde Gemeente:
Wilma Amsink-Lubbers.
E-mail; h.amsink@home.nl
Tel: 484737

Jeugdouderling Gereformeerde Kerk: Vacature

Secretaris:
Betsie Tuin.
E-mail: bbtuin@hetnet.nl
Tel: 484402

Penningmeester
Jasper Visserman.
E-mail: jaspervisserman@planet.nl
Tel: 785154   

Het jeugdberaad wordt nog aangevuld met twee diakenen met ‘jeugd’ in hun pakket. Op dit moment is nog niet duidelijk wie dit zullen worden.  

Structuur van het Jeugdwerk:
Indeling in twee werkgroepen:
1.Werkgroep: Ontmoeten, ontspannen en pastoraat
   Meisjesclub; Zomerkamp; Palthehonk; Nacht zonder dak; JJP
2.Werkgroep: Jeugdpastoraat, vieren en leren
   Kindernevendienst; ‘Actie schoenendoos’; Tienernevendienst;
   Catechese; Jeugddienstcommissie; EO- jongerendag; Medgidia;
   Moderamen