Verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 december 2019

De begroting van de diaconie voor 2020 wordt besproken. De opbrengsten van de collecten zijn positief t.o.v. 2018, al wordt er wel ingeteerd op eigen vermogen. Dit is echter geheel volgens plan, zodat de gelden gebruikt kunnen worden voor waar ze nodig zijn. Het collecterooster van 2020 wordt vastgesteld.

Het verslag dat Els Deenen over de verkennende avond over het eventuele SOW-proces met de Gereformeerde kerk heeft gemaakt, wordt bekeken. Na enige discussie wordt ermee ingestemd, alles staat er zoals het is gezegd. De volgende stap is dat er op 29 januari een gezamenlijke avond van de 2 kerkenraden gehouden wordt.  Op deze avond kunnen we elkaar bevragen over hetgeen er geschreven staat. Dit alles onder leiding van Els Deenen.

De ontmoeting van de gemeenten van de voormalige ring Zwolle is na het ontstaan van de nieuwe classis verwaterd. Een aantal predikanten wil dit graag weer in het leven roepen, om elkaar te ontmoeten.  Daartoe is er op 22 januari een oprichtingsvergadering in de Overkant in Dalfsen. Er wordt gestimuleerd elkaar te ondersteunen in het geven van cursussen en leerhuizen voor bv. diakenen, ouderlingen en gemeenteleden die mee willen doen. Er zijn 3 personen van onze kerkenraad die hier naar toe gaan. Er wordt mondeling verslag gedaan van de gezamenlijke moderamina van de Gereformeerde Kerk, GKV en Hervormd. Hier is o.a. de dienst op kerstavond in de Voorhof, waarin ds. Trouwborst voorgaat, besproken, evenals de kerstwandeling. Ook de dienst op 2e paasdag 13 april om 11 uur in de Grote Kerk, om te herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Nieuwleusen bevrijd is, is besproken. Hierin gaan de 4 predikanten voor. Ook zijn enkele toekomstige gezamenlijke ideeën, zoals kerkproeverij, besproken.

Ook is er een moderamenvergadering met Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente geweest. Zie hiervoor het verslag onder ‘gezamenlijke kerken’.

De eerste combinatie van nieuw ingekomenen met een buddygezin is gemaakt, tot plezier van de beide gezinnen. Het is de bedoeling dat we nieuw ingekomenen vaker aan een buddygezin gaan koppelen.

Toezeggingen en ontvangsten van kerkbalans 2019; meer dan 98% van de toezeggingen zijn binnen.

Op 18 januari is een startmoment van actie kerkbalans 2020, om 10.30 in de Maranathakerk.

Gea Evertsen

scriba