Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 oktober

We stellen het beleidsplan vast. In de volgende moderamenvergadering worden de speerpunten geordend in wat het eerst en wat later in de 4 jaar aan bod komt.

Er zijn consideraties binnengekomen van de PKN, die we bespreken. Het gaat over de mobiliteit en rechtspositie van de predikanten en predikanten in tijdelijke dienst. Een predikant kon in tijdelijke dienst zijn voor maximaal 4 jaar, dit wordt nu maximaal 2 jaar. Dit treft vooral kleinere gemeenten, die gedwongen worden samen te gaan werken met andere gemeenten, zodat er 1 voltijds predikant benoemd kan gaan worden. Nu kan een tijdelijke predikant voor 4 jaar en verlenging van nog eens 4 jaar benoemd worden. We vinden het wel vreemd dat kerkenraadsleden juist wel voor 4 jaar hun ambt uitvoeren (en dit kunnen verlengen), terwijl tijdelijke predikanten dit maximaal 2 jaar kunnen doen en op deze manier niet echt een band met een gemeente op kunnen bouwen. We kunnen met deze regel niet instemmen.

De rekening van de diaconie van 2018 wordt vastgesteld. De kerkcollecten laten een stijging zien, waar we heel blij mee zijn. De collecten voor rampen geven een extra uitgave van de diaconie, als aanvulling van de collecte in de kerk.

We willen de familieleden van overledenen die herdacht worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de gelegenheid bieden om zelf een kaarsje aan te steken voor hun familielid. Mochten zij dit niet willen of niet aanwezig zijn, dan steekt de ouderling vlak voor de dienst de overige kaarsjes aan.

We bespreken het verslag van de gemeenteavond. We lichten er enkele punten uit die we nader bespreken en waar we een vervolg aan willen geven. Dit zal meegenomen worden bij de speerpunten van het beleidsplan.

Er ligt een plan van o.a. de kerkelijk jeugdwerker voor het organiseren van een krabbeldienst voor kinderen van 3 tot 6 jaar na een reguliere kerkdienst in 2020. Wij stemmen van harte in met dit plan.

Gea Evertsen, scriba