Liturgische Schikking

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 23-05-2021, Pinksteren

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de blauwe bloem met daaronder Asparagus die in een vaasje aan een tak zijn bevestigd. Zeven rode lichtjes op de spiegel symboliseren het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken.

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als de dauw,
kom dan, laaf ons met uw goedheid,
vervul ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
kom dan, wek ons tot nieuw leven,
herschep ons.

       

       

Pasen 2021

Op de spiegel staan in de vorm van een hart vaasjes met bloemen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.
Gij raakt ons aan met uw licht
en doet ons opstaan, een nieuwe dag tegemoet
Gij raakt ons aan met uw liefde
en geeft ons de motivatie om te doen wat we te doen hebben
Gij raakt ons aan met uw Geest
en geeft ons de inspiratie het kwade te weerstaan
en het goede te zoeken
Gij raakt ons aan met uw nabijheid
en wordt daarmee het dragende geheim van iedere ontmoeting
Gij, die hoort en ziet en weet
ga met een ieder van ons mee
als de schaduw aan onze rechterhand

   

   

6e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Zoon van David gezegend met de liefde van de Eeuwige.
Hij leert ons met nieuwe ogen te kijken,
met andere oren te luisteren,
recht te maken wat krom is.
Gezegend Jij die Licht bent.

5e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Behoed ons voor de doodlopende weg,
voor de dubbele tong die roddel en laster zaait.
Leer ons onze tong te bedwingen
en open en ontvankelijk te zijn
voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.

4e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Hart dat klopt van verlangen
om liefde te zijn
Hart dat open is nieuwe kansen geeft
zonder boosheid en bitterheid.
Hart hebben voor de weg die Leven geeft
is voluit leven.

 

3e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:
Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid
en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten Leven.

2e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:
Dat jouw leven
anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg
zegent.

1e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

 Licht dat leven geeft aan mens en wereld.
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt: Vuur van verlangen naar recht en vrede,
Licht en Liefde
dat wij worden mens – medemens – naaste.

Bloemschikking ter gelegenheid van Kerst in de Ontmoetingskerk

Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’. Met de geboorte
van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De bloemenschaal staat symbool voor het nieuwe begin.

Gedicht
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

   

   

Bloemschikking Adventsperiode Ontmoetingskerk

Vier kaarsen branden ‘s nachts
ze schijnen op wat komen zal
op een geschenk zo lang verwacht
voor jou, voor mij, voor iedereen en overal.

Drie kaarsen geven hun licht
voor een prachtig vergezicht.
Kom laten we opstaan
en de toekomst tegemoet gaan.

Twee kaarsjes zijn een teken in de nacht,
God zet de wereld in het licht.
En iedereen  die daar op wacht
krijgt vast een lach op zijn gezicht.

Met een kleine vlam
begint het Grote Licht
De Heer komt naar ons toe
Dat is een goed bericht

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 22-11-2020, Eeuwigheidszondag

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit is de dag van gedenken en worden de namen genoemd van hen die van ons heengingen.
Voor elke naam die genoemd wordt is er 1 lichtje ontstoken. De hartjes op het grote hart verwijzen naar de overledenen. De grote kaars brandt voor hen die deel uitmaakten van onze levenskring en wier namen niet in deze dienst worden genoemd.

Gedicht:
Koester de namen die wij hier gedenken
Dat zij geborgen zijn in uw genade
Dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

   

      

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 11-03-2020, Biddag in de 40-dagentijd

Schikking
De bollen zijn gevuld met voedsel voor de planten die nog komen gaan. Dit beeld bevestigt de gedachte van ‘iets achter de hand hebben voor mindere tijden’. De bollen in de stip symboliseren de wens voor groei en welvaart waarbij de wortels staan voor de stabiliteit en steun die ‘het wortelen’ in de aarde biedt.

Tekst voor de viering
Van licht kunnen we geen voorraadje aanleggen, in de zomer kunnen we niet sparen voor de winter. Licht is er wanneer de zon opkomt of als we licht aandoen. Het oog is de lamp van ons lichaam. We worden uitgenodigd goed te kijken, waar te nemen, naar wie (of wat) we ontmoeten op onze weg in het leven. Het licht in ons mag schijnen. De bloemschikking van vandaag met narcisbollen met wortels maar zonder aarde, nodigt ons uit af te schudden wat we niet nodig hebben. En duisternis te doen verdwijnen door het licht te brengen.

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 08-03-2020, de 2e zondag van de 40-dagentijd

Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’. Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat “Gedenk uw barnhartigheid Heer”

Bij de schikking:
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al maar voor een groot deel nog niet zichtbaar

Tekst voor de viering:
Een stem uit de hemel –het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder iemand –Petrus, Jakobus en Johannes – waren er getuigen van Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim- de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 01-03-2020, de 1e zondag van de 40-dagentijd

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

Tekst voor de viering:
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld is eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien. Je leeft ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is, Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het leven.

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van Eerste Kerstdag 25-12-2019

Bij de schikking
“Het licht schijnt in de duisternis”

Tekst voor in de viering
De kroon op al deze kransen is de bol in de top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft. In de Kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 4e Adventszondag 22-12-2019

Bij de schikking
“Gods belofte van zegen en genade”.
De teksten van vorige week verwezen naar geboden en regels en deze zondag staat in het teken van de trouw van God aan ons. Want God is een God die vergeeft. Op die God stelt Micha zijn vertrouwen. In de natuur symboliseert de klimop “trouw”. De plant is het hele jaar groen, biedt schuilplaatsen voor dieren en de plant hecht zich aan de ondergrond

Tekst voor in de viering
De vierde en laatste krans is groen van de klimop. Een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd en weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg maar één met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 3e Adventszondag 15-12-2019

Bij de schikking
“de Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God”
Een hoopvolle tekst staat deze zondag centraal

Tekst voor in de viering..
Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer) Erop ligt een snoer pinda’s voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op, hoe doen we recht?
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen en te ontvangen.

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 2e Adventszondag 08-12-2019

Bij de schikking
Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen. “Oorlogen zijn verleden tijd”…. De mensheid is in dit visioen, onder leiding van het “Goede”,in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade. Een symbool voor dat zelfreinigend vermogen is Eucalyptus cinerea.

Tekst voor in de viering:
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladeren met de opgerolde scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dat leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttig werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 1e Adventszondag 01-12-2019

Bij de schikking
God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt.
Kuddes worden van oudsher verzameld binnen en omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk , waardoor de schapen (bolletjes wol) zich veilig kunnen verzamelen.

Tekst voor in de viering:
Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.

   

   

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november 2019 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Dit is de dag van gedenken en worden de namen genoemd van hen die van ons heengingen.

Vijf kaarsen: Voor elke naam die wordt genoemd is een kaars ontstoken
Grote kaars: Voor hen die deel uitmaakten van onze levenskring en wier namen niet in deze dienst werden genoemd.

Koester de namen die wij hier gedenken
dat zij geborgen zijn in uw genade
dat zij gekend zijn bij U en bij Ons.