Liturgische Schikkingen

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van Pinksteren 20 mei 2018:

Pinksteren is vanouds een oogstfeest. In de Thora kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet ontving en in het Nieuwe Testament kun je lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde boodschap verkondigen. Ook een soort oogst. Het is de Geest die bezielt en aanvuurt.
De kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden.
Rood is ook de kleur van liefde door alle lijden heen.
De Heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster.
Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.
In de traditie spreekt men van de zeven gaven van de Geest: wijsheid, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect oftewel de “vreze des Heren”.
In de schikking zijn van elke soort bloemen 7 stuks verwerkt en er branden zeven rode lichtjes.

Gedicht:
Als de wind die door de bomen waait,
met vlagen hard en zacht
Zo is de Geest die vurig zaait,
zijn lichtend vuur ons bracht.
Hij strooit de vonken in ons uit,
een vlam in ons ontstaat.
Die gloeiend in het hart ontspruit,
een vuur dat leven gaat.

 

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van Paaszondag 1 april 2018:

Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven dwars door de dood heen. Met open handen mogen we dat geheim vieren. We zien een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt onze handen mogen dat licht doorgeven. Rondom zien we doorzichtige kralen als de tranen van Maria – dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.

Gedicht
Maria haar handen willen vasthouden, wat niet vast te houden is
geopende handen vertellen over het geheim van leven
God,
Uw licht breekt onstuitbaar door.

 

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van Stille Zaterdag 31 maart 2018:

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus ’kruisdood.
We vieren hoe Gods handen Jezus door de dood heen dragen en hem doen opstaan ten leven. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door.

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van Goede Vrijdag 30 maart 2018:

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Wij gedenken hoe mensenhanden Jezus kruisigden, hoe mensenhanden tot op vandaag mensen “kruisigen”

  

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van Witte Donderdag 29 maart 2018:

Op deze dag gedenken we hoe Jezus handen de voeten waste van zijn leerlingen. Hiermee liet hij de bedoeling van dienende handen zien. Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij. Waar en naar wie strekken wij onze handen uit?
De handen in de schikking worden naar voren gebogen. Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij.

    

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van zondag 25 maart 2018:

Vandaag is het palmzondag. We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Gedicht
Vol van hoop, verwachting
handen hoog, hosanna hij komt
Koning van de vrede
Anders, altijd anders
deze nederige koning
God leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van zondag 18 maart 2018:

Vandaag is het de vijfde zondag van de veertigdagentijd. We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend. De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus vertelt.

Gedicht
Graan dat valt in de aarde en sterft
brengt veel vrucht voort
Leven verliezen, leven vinden
God wij bidden, help ons,
ons te bezinnen
op wat leven geeft.

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van zondag 11 maart 2018:

Vandaag is het de vierde zondag van de veertigdagentijd. Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven. Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

Gedicht:
licht breekt door waar liefde gedeeld wordt
brood en vis, voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden naar elkaar.
God dat onze handen delen
van het geen we ontvangen hebben.

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van zondag 4 maart 2018:

Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd. We zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt. Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet.
Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.

Gedicht:
regels ten leven, door Gods hand gegeven
fijn goud in overvloed

Hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien
maken de tempel tot een markt.
Jezus’ handen maken ruimte voor Gods goud.

God, leer ons zien
het goud van uw wet.

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van zondag 25 februari 2018:

Vandaag is het de tweede zondag van de veertigdagentijd. We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.

Gedicht
Verlangen naar beschermende handen
ervaring van licht vasthouden,
doorgeven een leven lang
God gedenk uw barmhartigheid

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van zondag 18 februari 2018:

Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de schikking zien we de handen die geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege. Dit in navolging van Jezus die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij – bloeiend in de winter.

Gedicht
Open je handen naar Gods weg van liefde en trouw
Op die weg vind je de ander
de ander die je aanroept
zo bloeit hoop
God, roep ons aan

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische bloemschikking van Eerste Kerstdag 25-12-2017:

Kleur wit:
De kleur wit brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde tot uitdrukking. Het is de enige kleur die in staat is om elke andere kleur uit te stralen. Het is de stralenkrans om elke andere kleur heen.

Gedicht:
Een stem breekt door in diepe nacht
en meldt wie op de morgen wacht:
hij die ons voortaan leiden zal
ligt in een stal!

Het was de droom van de profeet
dat God voor altijd Koning heet.
Zoek dan de echo van zijn stem
In Bethlehem.

Vrede op aarde is niet ver!
De weg daarheen wijst ons een ster
en zij heeft in de diepe nacht
haar grootste kracht!

De flits veroorzaakte een bijzondere lichtval precies in de punt van de ster. Toeval?

 

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische bloemschikking van de 4e Adventszondag 24-12-2017

Het wordt veilig
Jesaja vertelt dat er tijden aanbreken van recht, vrede en eerlijkheid.
Wie werkt op zijn land zal zelf de oogst kunnen opeten.
Het wordt niet meer door vijanden afgepakt.
Kleur goudgeel:
De gele kleur drukt kracht van licht, wijsheid en bescherming uit.

Gedicht
God kiest de aarde tot zijn bruid.
Zij schittert, ziet er stralend uit,
omdat met liefde wordt bekroond
waar liefde woont.
Ook dit hoort bij de oude droom:
onder een volle vijgenboom
schenk ik in vrolijk samenzijn
mijn beste wijn.
Waar is dit land, die stad van goud?
Waar wij, voorgoed met God vertrouwd,
herleven voor zijn aangezicht
in ’t volle licht!

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de 3e Adventszondag 17-12-2017

Bloemen in de woestijn (Jesaja 35 : 1 – 10)
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die verandert in
vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer.
Als hij erover vertelt krijgen mensen blosjes op hun wangen. Dat is een begin!
De Kleur oranje:
Oranje is de kleur van de beweging, warmte, genezing en levenskracht.
Deze zeer positieve kleur heeft als enige geen negatieve tegenpool

Gedicht
Wat dor en zonder water was
stroomt vol en wordt zo groen als gras.
Door alle hoge bomen zingt
een frisse wind

De lamme krijgt weer vaste voet.
De blinde ziet het licht voorgoed.
De dove die hen zingen hoort
danst vrolijk voort.

Dan bloeien bloemen in het zand
Die heeft Gods liefde daar geplant.
De stomme roept met open mond:
de koning komt.

Hij wijst de nieuwe weg naar huis.
Hij baant die zelf en brengt ons thuis
door een woestijn, die adem haalt,
van vreugde straalt.

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de tweede adventszondag 10-12-2017

Stel je voor (Jesaja 2: 2-5)
Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: De berg met de tempel zal stevig staan ver boven alle heuvels.
Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal
vrede. Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap.
De kleur groen:
De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit.

Gedicht
Van alle kanten komen wij,
betreden zingend zij aan zij
die vredesstad, door God gebouwd
van glanzend goud
Smeed dan het ijzer op zijn tijd!
Geen zwaarden voor een nieuwe strijd
maar werktuig voor een schuur vol graan.
Wie durft dat aan?
De wapensmid wordt werkeloos,
soldaten reiken ons een roos
en delen dan de vrede rond
van mond tot mond.

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de eerste adventszondag 03-12-2017

Ik zorg voor jou.
Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze vertellen?
De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan
overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen als een herder voor zijn schapen zorgt.
De kleur rood:
Rood is een kleur die daadkracht, vuur, Heilige Geest, bewogenheid, liefde en verlangen naar recht en vrede uitdrukt.
Het is ook een kleur van macht en strijd.

Gedicht
Een stem breekt uit in de woestijn:
er zal een weg naar morgen zijn!
De doodse stilte wordt verstoord,
de toekomst gloort!
Ik spreek het woord dat vrede luidt,
Geef aan Gods lente een geluid.
Straks bloeit dit levenloze zand
tot juichend land.
Dan komt de stad waar God regeert,
waar volk na volk de vrede leert.
Daar is de strijd voorgoed beslecht,
daar wint het recht

26-11-2017 – Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Gedicht

In verbondenheid
met de Levende
zoeken we een ster die ons verlicht
in droeve dagen
van gemis

Gij, licht van ons leven
beziel ons
om het licht
van een ander
brandend te houden
en door te geven,
als een ster op aarde

04-06-2017 – Pinksteren

Tekst horende bij de liturgische bloemschikking van Pinksteren

7 rozen symboliseren hier het getal van de volheid.
Alles wat nodig is, wordt ons geschonken.
De rode kleur is een verwijzing naar het vuur, het licht dat ontvlamt. De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in neerdalende lijnen.

Gedicht
Vuur
het licht dat ontvlamt
warm maakt
inspireert
Pinksteren:
Het begin van de geloofsgemeenschap.
Het vuur dat mensen aaneensmeedt.

16-04-2017  –  Paaszondag

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van Paaszondag.

Op deze Paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gedicht
Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel het vertrouwen
God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan.

14-04-2017  –  Goede Vrijdag

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van Goede Vrijdag.

Op  Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.

13-04-2017  –  Witte Donderdag

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van Witte Donderdag.

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen van de ander. De schikking bestaat uit brood en beker en een schaal met water met daarin drie amaryllissen met gekrulde stelen. Het gekrulde staat voor het in zichzelf gekeerd zijn van de leerlingen. Zij zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van een dienstknecht op zich te nemen. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij. Erbij ligt touw, als voorbode van hetgeen het verraad van Judas teweegbrengt.

09-04-2017  –  6e zondag van de 40-dagentijd

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van 9 april 2017.
Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Gedicht
sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht


 

02-04-2017  –  5e zondag van de 40-dagentijd

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van 2 april 2017.
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit verschillende windrichtingen. Gods geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Gedicht
sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods
levensgeest
blaast kracht in

 

26-03-2017  –  4e zondag van de 40-dagentijd

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van 26 maart 2017.
Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Gedicht
Sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus’ liefde
die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen van het hart
dat geeft kracht

 

19-03-2017  –  3e zondag van de 40-dagentijd

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van 19 maart 2017.
Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

Gedicht
sta in je kracht
neem van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht


(klik eens op de foto)

12-03-2017  –  2e zondag van de 40-dagentijd

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van 12 maart 2017.
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

Gedicht
sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht
dat er zomaar
soms even kan zijn
herinnering
die blijft en vreugde geeft
sta in die kracht.

 

05-03-2017  –  1e zondag van de 40-dagentijd

Tekst behorend bij de liturgische bloemschikking van 5 maart 2017
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we prachtige gele gloriosa – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

Gedicht
sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht

25-12-2016 – Kerstfeest

Uitleg en tekst horende bij de liturgische schikking van  Kerstfeest.
Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

Gedicht
dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
kind ons geboren
Immanuel
Goede God
wij danken U
dat wij in Jezus
het visioen van de wereld
omgekeerd
kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle
gebrokenheid

kerst-2016

 

18-12-2016 – 4e advent

Uitleg en tekst horende bij de liturgische schikking van  het 4e advent.
Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

Gedicht
dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid
de dag kleurt
Goede God
versterk in ons de
droom
van liefde die de
wereld omkeert

4e-advent-18-12-2016

11-12-2016 – 3e advent

Uitleg en tekst horende bij de liturgische schikking van het 3e Advent.
Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even

Gedicht
dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie
voor wie het ziet
Gods rijk
breekt door het
donker

goede God
versterkt in ons de
hoop
dat het kan
de wereld omgekeerd

3e-advent-2017

04-12-2016 – 2e Advent

Uitleg en tekst horende bij de liturgische schikking van het 2e Advent.
Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

Gedicht
dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
een nieuw begin
water dat stroomt
de roep om
goede vruchten
Goede God
In Jezus heeft u een
nieuwe begin gemaakt
keer ons om naar zijn
weg

2de-advent-2016

27-11-2016 – 1e Advent

Uitleg en tekst horende bij de liturgische schikking van het 1e Advent.
Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde

Gedicht/gebed
dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
zien
wat licht brengt
doen wat
gedaan moet worden
heelheid
in een gebroken wereld
Goede God
leer ons
het visioen te leven

1e-advent-2016

20-11-2016 – Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

In de spiegel zien we de glans van herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren.
In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende bloemen en verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.

Gedicht

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend:
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen.
De rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk, leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend:
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen.
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten.
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn, voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend:
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen.
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij, voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend:
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen.
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil, van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend:
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen.
Om heel je reisverhaal met alle mensen fouten.
Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd, van de naam ‘Ik zal er zijn.’

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend:
Gonny Luijpers

2016-11-20-voor-site

15-04-2016 – Pinksteren   2016

Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Pinksteren is vanouds een oogstfeest. In de Thora kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet ontving en in het Nieuwe Testament kun je lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde boodschap verkondigen, ook een soort oogst. Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. De liturgische kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden. Rood is ook de kleur van liefde door alle lijden heen. Handelingen 2: 1-18 ‘Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luidde toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven’.
De Heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God. In de traditie spreekt men van de zeven gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect ofwel de ‘vreze des Heren’. In de liturgische schikking zijn van elk soort bloemen 7 stuks verwerkt en er branden zeven rode lichtjes.

Gedicht

Lied 688 uit het Liedboek (Jaap Zijlstra)
1.  Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten.
reinig ons.
2. Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.
3. Heilige Geest,
Gij zijt als de dauw,
kom dan, laaf ons met uw goedheid,
vervul ons.
4. Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
kom dan, wek ons tot nieuw leven,
herschep ons.

pinksterzondag 2016

27-03-2016 – Paaszondag   2016
Vandaag vieren we de overwinning op de dood.
Een dag vol beweging. De Opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht.
In de schikking zien we de beweging verbeeld.

Gedicht
Schoenen aan
om met Hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven

Onverwacht
loopt hij met je mee
de Opgestane Heer
te herkennen
in het brood
dat je deelt

God
van leven
dat onze voeten
blijven gaan

pasen 2016

25-03-2016 – Goede Vrijdag  2016
Op Goede vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Er wordt een kruis geplaatst bij de wand met de schoenen.

goede vrijdag 2016

24-03-2016 – Witte donderdag  2016
Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. Deze keer staat niet de voetwassing uit Johannes centraal, maar de lezing uit Lucas waar de inzettingswoorden klinken: ‘Hij nam de beker…..’ en ‘Hij nam een brood’. Ook hier ligt de nadruk op het dienen – zet een stap naar de ander.

witte donderdag 2016

20-03-2016 – 6e zondag van de 40-dagentijd 2016
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.

Gedicht
Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven.

Juichen
om de koning
op een ezel
die komt redden

Tranen
vanwege vrede
die nog niet zal zijn

God
sterk ons verlangen
naar wat vrede brengt

6e zondag 40-dagentijd

13-03-2016 – 5e zondag van de 40-dagentijd 2016

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht.
In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

Gedicht
Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven

Spot
sluit af
de roep om ontferming
opent
de hemel
God
ontferm U

5e zondag 40-dagentijd

06-03-2016 – 4e zondag van de 40-dagentijd 2016

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

Gedicht

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven.
Eigenwaan zet geen stap
naar de ander.
Wie zich buigt naar God
komt in beweging.
God, zet ons op onze voeten.

4e zondag 40-dagentijd 2016

28-02-2016 – 3e zondag van de 40-dagentijd 2016

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De Schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

Gedicht

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven.
Gevangen deze zoon van God
waar is het recht
wie doet een stap
God, het is zo donker,
laat liefde bloeien.

3e zondag 40-dagentijd 2016

21-02-2016  –  2e zondag van de 40-dagentijd 2016

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe één bloem boven de ander uitsteekt – dezelfde en toch zo anders – sterk en kwetsbaar.

Gedicht

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven.
Die ons zegt lief te hebben
oneindig veel lief te hebben
zo het verschil te maken
God, open ons hart.

2e zondag 40-dagentijd 2016

14-02-2016  –  1e zondag van de 40-dagentijd 2016

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden. Witte tulpen verwijzen daar naar.

Gedicht

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven.
Zijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht
waar anderen slapen
God, blijf waken, wees houvast.

1e zondag 40-dagentijd 2016