Liturgische Schikking

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van Pinksteren  9 juni 2019:

Pinksteren is vanouds een oogstfeest. In de Thora kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet ontving en in het Nieuwe Testament kun je lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde boodschap verkondigen. Ook een soort oogst.

Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. De kleur rood roep vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden.

Rood is ook de kleur van liefde door alle lijden heen. De Heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.

In de traditie spreekt men van de 7 gaven van de Geest:
Wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect ofwel de “vreze des Heren”.

In de schikking zijn van elk soort bloemen 7 stuks verwerkt en er branden 7 rode lichtjes.

   

 

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van Pasen  21 april 2019:
De vorm van de schikking is het hart .Het gaat om “zien met het hart”.
Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen staan voorjaarsbloemen. Allerlei bloeiende bolplantjes zijn naast het hart geschikt om de hartvorm te versterken.

Meditatieve tekst
“Laat Heer, ons hart U toebehoren
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al Uw tekens te verstaan”
Het is Pasen
een nieuw begin om te leven met het hart

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van Goede Vrijdag  19 april 2019:
In de schikking worden 7 flessen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst. 7 is het heilige getal bij uitstek: 3 + 4, ofwel het getal voor de drie-ene God en vier, het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen worden rode of paarse anemonen geplaatst.

Meditatieve tekst
Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naarbinnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.
(uit het gedicht ‘Petrus’ verloochening’, Inge Lievaart)

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van Witte Donderdag van de 40-dagentijd – 18 april 2019:
De 6 flessen worden in een cirkel geplaatst, 1 fles staat in het midden. De 6 flessen symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van
barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. De fles in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn. In deze fles plaatsen we een driekleurig viooltje.

Meditatieve tekst
U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.
(uit het gedicht ‘De voetwassing’, Jaap Zijlstra)

Barmhartigheid van
de dienende leider
wijsheid
omringd door
dragers van de boodschap.

     

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 6e zondag van de 40-dagentijd 14 april 2019:  

De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen zijn verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de “weg” en 4 flessen aan de andere kant .In de flessen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als was het een poort.

Meditatieve tekst
Kijk naar de koning van vrede en recht
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.

      

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 5e zondag van de 40-dagentijd 7 april 2019:

Lucas 20:9-19
Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.
De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de flessen is een zwaardvormig blad van de Sanseveria geplaatst, tussen de flessen potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Meditatieve tekst
”Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven”

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin.

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 4e zondag van de 40-dagentijd 31 maart 2019:

Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin.
De 8 flessen zijn in de achthoek geplaatst, de vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen plaatsen we bloeiende bloesemtakken. Teer groen.

Meditatieve tekst
“Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven”
Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken
naar
een nieuw begin.

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 3e zondag van de 40-dagentijd 24 maart 2019:

“Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. ‘Jullie moeten je leven veranderen’, vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.”

De lezingen uit Lucas 8 en Romeinen 5 roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen worden twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer. De 8 vijgen verwijzen naar de vijgenboom uit het verhaal.

Meditatieve tekst
Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

 

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 2e zondag van de 40-dagentijd 17 maart 2019:

De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden
snijden De Griekse letter chi, de 22ste letter in het oud-Griekse alfabet heeft die vorm. Het is de eerste letter van het
woord Christus, een van de namen voor Jezus.

Meditatieve tekst
Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand
acht ,
verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan
en een visioen op een nieuw begin.

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 1e zondag van de 40-dagentijd 10 maart 2019:

De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. In elke fles worden een of meer paarse tulpen geplaatst. In de christelijke traditie is de tulp het symbool van gebed.
De bloem staat open naar boven.

Meditatieve tekst:
Steeds weer anders
zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
Ik volg Hem,
maar volgen kan ik Hem niet.
In de kring verbonden
door ranken van trouw
voor een nieuw begin.
Je hoofd buigen en
fluisteren met de Geest.

   

 

 

 

 

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de Eerste Kerstdag 25 december 2018:

Het feit dat God het allerbelangrijkste is in het leven doet de mensen van blijdschap jubelen en juichen. Wat betekent dat, God is koning? Dat de liefde, de heelheid en de inspiratie van God de mens steeds weer aansteken. Jeruzalem, hart van het vieren van het geloof en stad waar mensen van dromen, bereidt zich voor op de Eeuwige.
Licht maakt mogelijk dat wij zien, inzien wat er allemaal gaande is in het leven. Het licht breekt als het ware in, in de onverlichte staat van ons leven. Wie het licht ongehinderd binnen laat komen, wie er niet meer bang voor is, die ziet zelf en kan het licht laten zien aan anderen.Wie het licht ontvangt zal kind van God worden, geboren uit een aardse vader en moeder, en uit God, bron van dat Licht. Door te zien hoe de getuige van dat Woord, Jezus, ons daartoe oproept. Het licht doet iets met ons en nodigt ons uit het door te geven.

Meditatieve tekst
licht
dat de duisternis verdrijft
liefde dat harten verwarmt
inspiratie om er te zijn
voor de ander

        

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de vierde adventszondag 23 december 2018:

In Lucas 1:39-45 jubelt Elisabeth dat Gods woord in vervulling zal gaan. Zij en Maria verwachten beiden een kind, en beide kinderen zijn een wonder. Het stramien van het verhaal laat zien dat deze kinderen zijn voorbestemd voor een bijzonder leven: Johannes als boodschapper en Jezus als de gezalfde.
Er wordt iets van de mensen zelf verwacht, actieve inzet voor het goede in het leven, kiezen voor kwetsbaren, armen en kinderen. Er is iemand nodig die voor het gekwelde volk zal opkomen en hen zal beschermen als een herder. Iemand met herderlijke kwaliteiten, die weet wat het volk nodig heeft om in veiligheid te zijn, die weet hoe leiding te geven.
Lucas laat deze droom met dit verhaal van Maria en Elisabeth uitkomen. Ook al zijn de kinderen nog niet geboren, er ligt een verantwoordelijke taak voor hen klaar. Profetische woorden die het
kwetsbare leven van de mensen zien, en die weten dat bescherming voor hen onontbeerlijk is.

Meditatieve tekst
Vluchtelingen
Waar kunnen zij leven?
Wat zullen zij eten?
Verwachtingen?
Onverwacht
hoopvol licht

        

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de derde adventszondag 16 december 2018:

Het goede nieuws is: er is een nieuw begin mogelijk! Profetische woorden van
Sefanja; zijn naam betekent ‘door God bewaard’. En ook van Johannes: zijn naam
betekent ‘door God begenadigd’. Wie terugkeert, dat wil zeggen zich omkeert en de weg terug gaat naar de goede verhoudingen tussen mensen, voldoet aan de bedoelingen van God.

Meditatieve tekst
Kinderen die anders zijn
God beschermt
door God begenadigd
dromen bewaarheid
Leven naar het licht

         

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de tweede adventszondag 9 december 2018:

We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven. De basis van onze symbolische schikking is dan ook een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht.

Gedicht:
Kinderen in het donker
vinden soms graag
lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.

            

 

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de eerste adventszondag 2 december 2018:

Het thema van de adventsperiode 2018 is ‘Geef licht’, een passend thema in de donkere dagen voor Kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.

Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend. De kubus symboliseert de aarde en je kunt als het ware onder de aarde doorkijken. Letterlijk kun je door onze geschiedenis heen kijken en krijg je zicht op het licht van advent.

Meditatieve tekst:
Licht dat dwars door het donker heen kijkt
daagt in onze duisternis.
De gebeden die vervuld worden in het vooruit kijken
zien de toekomst van de Heer.
De toekomst waar we in mogen geloven.

(klik op de foto’s voor een vergroting)

            

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018:

Gedachteniszondag 25 november 2018

onze Namen….

Onze namen staan geschreven
in de holte van Uw hand
als een teken dat ons leven
in U Heer, is ingeplant.

Steeds als Gij uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen open bloeien
op uw goddelijk gezag.

Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in Uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht

(schrijver onbekend)